Oficiálne pravidlá súťaže

 

Podmienky súťaže:
1. daj LIKE stránke aztravel.sk
2. zdielaj fotografiu
3. kúp si akýkoľvek zájazd z našej ponuky
www.aztravel.sk

 
Oficiálne pravidlá súťaže:

1. Usporiadateľ

Usporiadateľom súťaže je cestovná agentúra PhDr. Elena Ondrášiková AZTRAVEL, Dr. Clementisa 1106/46, 90901 Skalica, IČO: 47798335, DIČ: 1076707291 (ďalej len Usporiadateľ).

2. Spôsobilosť

Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby, staršie ako 18 rokov, ktorých spôsobilosť na právne úkony nie je súdnym rozhodnutím úplne ani čiastočne obmedzená. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci firmy AZTRAVEL ich rodinní príslušníci.

3. Termín súťaže

Súťaž sa realizuje v termíne 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

4. Podmienky súťaže:

Do súťaže bude zaradený každý, kto spĺňa podmienku súťaže a to:

- zakúpiť si v termíne súťaže akýkoľvek zájazd prostredníctvom www.aztravel.sk, PhDr. Elena Ondrášiková AZTRAVEL, Dr. Clementisa 1106/46, 90901 Skalica

5. Výhra

Predmetom výhry je dovolenka v Grécku pre 2 osoby. Výherca nemá nárok na vyplatenie výhry v hotovosti. Výhra je určená iba pre fyzické osoby. Výhra bude žrebovaná dňa 2. 1. 2019 v sídle spoločnosti AZTRAVEL.

7. Účastníci

Jedna osoba môže byť do žrebovania zaradená aj viac krát, závisí to od počtu zakúpených zájazdov.
Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí Usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.

8. Chyby a poškodenia

V prípade tlačovej chyby, inej chyby alebo poškodenia informačných materiálov o tejto súťaži Usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť.

9. Odovzdanie výhry

Výhra budú odovzdaná výhercovi súťaže, pri dodržaní všetkých podmienok tejto súťaže, v nej stanovených a jeho nárok bude Usporiadateľom potvrdený. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie Usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy a telefonicky. Pri odovzdaní výhry výherca svojím podpisom potvrdí prevzatie výhry, ktorú získal. V prípade, že výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 1 mesiaca od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech Usporiadateľa.

11. Daň z výhry

Ak hodnota nepeňažnej výhry presiahla sumu 350,- € výherca je povinný ju zdaňovať

12. Osobné údaje

Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva jej Usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže (predovšetkým evidencia víťazov súťaže - z hľadiska ich zaevidovania na účely účtovníctva z dôvodu úhrady výhry a na poskytovanie svojich osobných údajov na účely doručenia výhry získanej výhercom v tejto súťaži.

13. Umiestnenie pravidiel

Tieto pravidlá súťaže sú zákazníkom k dispozícii na web stránke www.aztravel.sk Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.