Obchodné podmienky

A. Úvod

Cestovná agentúra aztravel.sk (ďalej len aztravel.sk) predáva zájazdy organizované cestovnými kanceláriami (ďalej iba CK) v zmysle Zákona o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr. Predávané zájazdy sú organizované príslušnou CK v aktuálne platných cenách a za podmienok stanovených vo Všeobecných zmluvných podmienkach (ďalej len VZP). Obchodné podmienky elektronického obchodu aztravel.sk upravujú vzťahy vznikajúce medzi zákazníkom a aztravel.sk pri objednaní zájazdu.

B. Uzavretie zmluvy

Objednávka - je vyjadrením predbežného záujmu o konkrétny zájazd zo strany zákazníka. Možno ju spraviť ľubovoľným spôsobom ako napr. vyplnením a odoslaním interaktívneho formulára, telefonicky, elektronickou poštou (ďalej len e-mailom), osobne a pod. Objednávka je platná ak sa požadovaný zájazd nachádza v aktuálnej ponuke zastúpených CK.

Prijatie objednávky na spracovanie - po obdržaní objednávky aztravel.sk  neodkladne potvrdí jej príjem na spracovanie spôsobom podľa pokynov zákazníka.

Spracovanie objednávky – na základe platnej objednávky aztravel.sk uskutoční nezáväznú rezerváciu požadovaného zájazdu a oboznámi zákazníka s možnosťou uzavretia zmluvy o obstaraní zájazdu a dobou platnosti rezervácie. V prípade nejasnosti objednávky alebo pri existencii inej skutočnosti brániacej rezervácii zájazdu aztravel.sk kontaktuje zákazníka za účelom informovania o možnostiach zrealizovania objednávky.

Uzavretie zmluvy o obstaraní zájazdu – ak si zákazník praje uzavretie zmluvy o obstaraní zájazdu aztravel.sk mu vyhotoví a sprístupní písomný návrh Zmluvy o obstaraní zájazdu a Poistnej zmluvy, dobu platnosti návrhu a Všeobecné zmluvné podmienky (VZP) upravujúce zmluvu o obstaraní zájazdu a Všeobecné poistné podmienky upravujúce Poistnú zmluvu.

Zákazník nesmie zmeniť, upraviť alebo doplniť (s výnimkou ručne dopísaných alebo opravených osobných údajov cestujúcich a podpisu) v žiadnej časti písomný návrh Zmluvy o obstaraní zájazdu alebo Poistnej zmluvy, ktoré mu aztravel.sk sprístupnil vo formáte určenom na tlač a musí zachovať jeho stav, aký obdržal od aztravel.sk e-mailom.

Za prijatie návrhu zákazníkom sa považuje písomné doručenie doplnenej (meno, priezvisko, adresa a dátum narodenia objednávateľa a meno priezvisko a dátum narodenia cestujúcich) a podpísanej Zmluvy o obstaraní zájazdu a vyjadrenie súhlasu s Poistnou zmluvou a zaplatenie požadovanej platby za zájazd vrátane poistenia, a to v čase platnosti návrhu na uzavretie zmluvy. Za zaplatenie čiastky sa považuje pripísanie sumy na účet aztravel.sk alebo písomné doručenie hodnoverného dokladu o zadaní neodvolateľného príkazu na úhradu sumy na účet aztravel.sk. Akceptácia Poistnej zmluvy je platná iba pri súčastnom prijatí návrhu Zmluvy o obstaraní zájazdu zo strany zákazníka.

V prípade kúpy "na poslednú chvíľu" (odchod do 3 dní po uzavretí Zmluvy o obstaraní zájazdu) sa za prijatie návrhu zákazníkom považuje akceptovanie doplnenej (meno, priezvisko, adresa a dátum narodenia objednávateľa a meno priezvisko a dátum narodenia cestujúcich) Zmluvy o obstaraní zájazdu a vyjadrenie súhlasu s Poistnou zmluvou a zaplatenie požadovanej platby za zájazd vrátane poistenia, a to v čase platnosti návrhu na uzavretie zmluvy. Za zaplatenie čiastky sa považuje pripísanie sumy na účet aztravel.sk. Akceptácia Poistnej zmluvy je platná iba pri súčastnom prijatí návrhu Zmluvy o obstaraní zájazdu zo strany zákazníka.

Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy o obstaraní zájazdu zo strany zákazníka po uplynutí jeho platnosti sa považuje, za novú objednávku zákazníka, ktorú aztravel.sk bez odkladu v skrátenej procedúre potvrdí v prípade, že takýto zájazd bez zmeny je možné potvrdiť.

Potvrdenie spracovania zmluvy – aztravel.sk písomne potvrdí zákazníkovi spracovanie zmluvy zaslaním potvrdenej Zmluvy o obstaraní zájazdu a Poistky.

Ukončenie zmluvy – platnosť uzavretej zmluvy o obstaraní zájazdu môže zákazník ukončiť podľa  Všeobecných zmluvných podmienok prináležiacich ku zakúpenému zájazdu.

Zákazník splnomocňuje aztravel.sk stornovať zájazd (v zmysle VZP upravujúcich stornovaný zájazd), ktorý hradí zákazník viacerými platbami v rôznych časových obdobiach (systém zálohy a doplatku) v prípade, ak zákazník nereaguje na výzvu o úhradu doplatku zájazdu a uhradená záloha nepostačuje na pokrytie prípadných storno poplatkov zájazdu aztravel.sk nie je povinný úvedené právo využiť a jeho konanie na základe tohoto plnomocenstva sa považuje za dobromyseľné. Právo aztravel.sk požadovať od klienta doplatok sumy rovnajúcej sa výške storno poplatkov CK na základe Všeobecných zmluvných podmienok CK týmto nie je dotknuté.

C. Zákaznícky servis

Aztravel.sk zabezpečuje zákazníkovi kompletný servis vo veci zakúpeného zájazdu ako sú zmeny zájazdu, zmeny osobných údajov, odstúpenie od zmluvy, doručenie pokynov k nástupu na zájazd, reklamácie a podobne v zmysle VZP organizujúcej CK.

Aztravel.sk v rámci zákazníckeho servisu komunikuje so zákazníkom písomne spôsobom akým poslala zákazníkovi návrh zmluvy o obstaraní zájazdu. Zákazník v prípade zmeny kontaktu sa zaväzuje bezodkladne informovať aztravel.sk o novom kontakte.

D. Osobné údaje

Aztravel.sk získava osobné údaje zákazníkov s jeho súhlasom výlučne na základe poverenia zastúpených CK a zastúpenej poisťovne za účelom uzavretia platnej zmluvy a zabezpečenia riadneho plnenia z nej vyplývajúceho pre zmluvné strany. Aztravel.sk poskytuje získané osobné údaje výlučne organizujúcej CK a poisťovni.

E. Reklamačný poriadok

Reklamácie služieb poskytnutých aztravel.sk je možné doručiť doporučenou poštou písomne na korešpondenčnú adresu. Reklamácie na služby poskytnuté v rámci zakúpeného zájazdu sa riadia VZP organizujúcej CK. Aztravel.sk nie je oprávnená vybaviť takéto reklamácie a po prijatí od zákazníka ich postupuje na vybavenie organizujúcej CK. Reklamácie a nároky ohľadom uzavretej Poistnej zmluvy rieši výlučne príslušná poisťovňa.

F. Platobné informácie

Aztravel.sk prijíma úhradu ceny zájazdu nasledovnými spôsobmi podľa uváženia zákazníka:

  • Vkladom hotovosti na účet aztravel.sk
  • Zadaním neodvolateľného príkazu na úhradu na účet aztravel.sk  prostredníctvom elektronického bankovníctva prípadne na pobočke svojej banky (v tomto prípade je potrebné doručiť spolu s osobnými údajmi aj doklad o úhrade).
  • Platbou v hotovosti do pokladne v sídle aztravel.sk

Identifikačné údaje platby:

  • Variabilný symbol: číslo objednávky
  • Konštantný symbol: 0308

Príjemca platby/názov účtu: aztravel.sk